Algemene voorwaarden

1 Algemeen
1.1 Deze Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aangeboden producten en diensten van Borduurstudio An gevestigd te Zuidbroek en op alle met Borduurstudio An aangegane overeenkomsten. Hiervan kan slechts worden afgeweken indien dit schriftelijk wordt vastgelegd en getekend door beide partijen.
1.2 De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Borduurstudio An uw opdracht mondeling, schriftelijk of per e-mail heeft ontvangen en schriftelijk of per e-mail heeft geaccepteerd. Het ontbreken van een handtekening doet niet af aan de bindende kracht van aanbod en aanvaarding.
1.3 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Borduurstudio An behoud zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

2 Prijzen
2.1 Alle prijzen zijn in euro’s
2.2 Alle prijzen zijn exclusief BTW.
2.3 Borduurkosten, instelkosten en verzendkosten maken geen deel uit van de prijs van het artikel en worden afzonderlijk geoffreerd, tenzij dit bij het artikel of in de offerte expliciet is vermeld.
2.4 Aanbiedingen zijn altijd vrijblijvend en onder voorbehoud van beschikbaarheid van het artikel.

3 Levering artikelen
3.1 Geleverde artikelen kunnen door diverse oorzaken, zoals de beschikbaarheid van artikelen en garens, in kleur of model een geringe afwijking hebben ten opzichte van het afgebeelde artikel op onze website.

4 Zelf aangeleverd textiel
4.1 Het borduren van zelf aangeleverd textiel gebeurt op eigen risico van de opdrachtgever. Uiteraard besteden wij de uiterste zorg aan de afwerking van uw artikelen.
4.2 Indien de zelf geleverde artikelen gezamenlijk een grotere partij van dezelfde artikelen vormen, verwachten wij dat de opdrachtgever 1 extra artikel meelevert als proefexemplaar. Bij grotere partijen kan een verlies optreden van maximaal 10% van de partij.

5 Digitaliseren
De door ons gemaakte borduurpatronen blijven eigendom van Borduurstudio An.

6 Annulering
6.1 Bij annulering van de overeenkomst zal de opdrachtgever alle door Borduurstudio An gemaakte kosten aan arbeidsloon, bestelde materialen en bijkomende kosten vergoeden.
6.2 Borduurstudio An behoudt zich daarnaast het recht voor alle uit de annulering voortvloeiende schade en kosten in rekening te brengen.

7 Bedenktijd
7.1 Wettelijk geldt na een bestelling via internet of op beurzen een bedenktijd van zeven dagen. Na bestelling via internet krijgt u via e-mail een opdrachtbevestiging met de exacte kostenberekening en betaalinstructies. Gezien de uniekheid van elke opdracht achten wij de opdracht na ontvangst van de betaling definitief en kan deze niet meer worden ingetrokken.

8 Aflevering
8.1 Uw bestelling wordt pas in behandeling genomen nadat de betaling is voldaan, tenzij anders is overeengekomen. Bij de opdrachtbevestiging wordt tevens aangegeven binnen welke termijn en op welke wijze de bestelling wordt afgeleverd.
8.2 Bij aflevering middels verzending is Borduurstudio An slechts aansprakelijk tot aan de aflevering bij de vervoerder.
8.3 Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging van uw bestelling tijdens de verzending. Wij kunnen tegen meerprijs uw pakket voor u verzekeren.

9 Verzendkosten
9.1 Verzendkosten zijn afhankelijk van de omvang van de bestelling en het bezorgadres.

10 Geldigheidsduur offerte
10.1 Borduurstudio An behoudt zich het recht voor de prijzen tussentijds te wijzigen.
10.2 Indien een offerte met prijsopgave is gedaan, blijft deze prijsopgave geldig gedurende 21 (eenentwintig) aaneengesloten dagen na het verzenden van de schriftelijke offerte of het mailbericht met de offerte. Na het verstrijken van die periode zonder reactie van de opdrachtgever is Borduurstudio An niet meer verplicht de artikelen of borduurwerken te leveren voor de geoffreerde prijs.

11 Aansprakelijkheid & Klachten
11.1 U hebt de verplichting bij aflevering te controleren of de afwerking van de opdracht aan de overeenkomst voldoet. Indien dit niet het geval is dient u Borduurstudio An binnen 3 (drie) werkdagen schriftelijk of per email hiervan op de hoogte stellen. Als de klacht gegrond is zijn de verzendkosten van retourneren voor de rekening van Borduurstudio An. In alle andere gevallen zijn de retourneerkosten voor rekening van de opdrachtgever.
11.2 Geringe in de handel toelaatbare afwijkingen in de kleur, afwerking of maat zijn geen gegronde reden voor retourneren.
11.3 Borduurstudio An is niet aansprakelijk voor fouten in de door de opdrachtgever aangeleverde bestanden of teksten.
11.4 Borduurstudio An is niet aansprakelijk voor schade door verkeerd of oneigenlijk gebruik of behandeling van het borduurwerk. Het wassen van het borduurwerk is gegarandeerd tot 95% en zal bij normale wasbeurten dan ook altijd mooi blijven.
11.5 Borduurstudio An aanvaardt geen aansprakelijkheid voor door de opdrachtgever aangeleverde zaken die inbreuk maken op het recht van derden. Dit is geheel ter verantwoording van de opdrachtgever.
11.6 Borduurstudio An behoudt zich het recht voor een opdracht te weigeren zonder opgaaf van reden.

12 Overmacht
12.1 Als Borduurstudio An door overmacht niet aan de overeengekomen verplichtingen kan voldoen, worden die verplichtingen zonder gerechtelijke tussenkomst opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand, dan wel door de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat Borduurstudio An tot enige schadeloosstelling gehouden is. Borduurstudio An zal in dat geval een oplossing zoeken die tot een goede afhandeling van de opdracht zal leiden.

Toepasselijk recht en geschillen
1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Borduurstudio An partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
2. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Algemene Voorwaarden versie 1.0 Borduurstudio An, 28 januari 2013

Wij leveren snel uw Coronavirus social distance stickers! - Borduurstudio An Zuidbroek

Wij leveren snel uw Coronavirus social distance stickers!

1 april 2020 - Wij leven momenteel in vreemde, bizarre tijden. Thuis opgesloten vanwege het dreigende Coronavirus zijn we naarstig op zoek naar nieuwe manieren om de nieuwe regels i... lees verder »

Trendy en modieus: geborduurde details maken elk kledingstuk bijzonder - Borduurstudio An Zuidbroek

Trendy en modieus: geborduurde details maken elk kledingstuk bijzonder

1 maart 2020 - In de jaren 70 was het een levendig onderdeel van stedelijk straatbeeld: geborduurde kledingstukken in alle vormen en maten, van grote jassen met gewaagde statements ... lees verder »

Contact via Whatsapp

Deze website werkt het beste als u de cookies voor social media en statistieken accepteert.